لیست پزشکان

هدف تیم هایاس هلپ تبلیغ هیچ یک از پزشکان زیر نمیباشد، و مراجعه به هر یک از پزشکان که در پایین معرفی میشوند با مسئولیت خودتان است. هدف ما تنها معرفی پزشکان فارسی زبان است که هموطنان برای مراجعه به دکتر مشکلی پیدا نکنند.

لیست پزشکان ایرانی وین

نوع نام تلفن آدرس ساعت کار
پزشک عمومی دکتر احمد معنوی +43 1 604 2450 Erlachplatz 11/10, 1100 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه تا پنج شنبه 15 تا 18:30جمعه 14 تا 17
پزشک عمومی دکتر نغمه احسانی +43 1 982 5241 Hütteldorferstraße 16-22/1/4, 1150 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه 14 تا 16سه شنبه 9 تا 13

چهارشنبه 15 تا 19

پنج شنبه 9 تا 13

جمعه 12 تا 16

پزشک عمومی دکتر منوچهر پارسیان +43 1 368 2198 Mariahilferstraße 221/6, 1150 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه 14:30 تا 18:30سه شنبه 13:30 تا 16:30

چهارشنبه 14:30 تا 17:30

پنج شنبه 9:30 تا 12:30

جمعه 9:30 تا 11:30

متخصص کودکان دکتر پروانه زرگر +43 1 333 1577 Jägerstraße 95/23/6, 1200 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه تا پنج شنبه 14 تا 17
متخصص کودکان دکتر کوروش پایا +43 699 191 441 51 Brigittaplatz 23, 1200 Wien
نمایش نقشه
تماس تلفنی
وب سایت
دندانپزشک احمد آریا +43 1 597 3134 Kurzgasse 1, 1060 Wien
نمایش نقشه
دندانپزشک منصور تجلی +43 1 892 0221 Schwendergasse 15 Stiege 1, 1150 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه 9 تا 12:30
دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه 14 تا 18:30
جمعه 10 تا 16
دندانپزشک یزدان هنروش +43 1 587 8300 Getreidemarkt 11/23, 1060 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه
ساعت 8:30 تا 12 و 13:30 تا 18
دندانپزشک محمود امید +43 1 332 2591 Adolf Schmidl-Gasse 3/4, 1200 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 9 تا 19
چهارشنبه ساعت 14 تا 19
چشم پزشک سیامک انصاری شهرضایی +43 1 890 6148 Jacquingasse 41, 1030 Wien
نمایش نقشه
چشم پزشک علی ابری +43 1 503 3313 Wollzeile 34, 1010 Wien
نمایش نقشه
پوست بابک ادیب +43 1 715 1 715 130 Am Heumarkt 3/16, 1030 Wien
نمایش نقشه
وب سایت
متخصص زنان مینو نصیریان +43 1 698 1101 Ketzergasse 41/1/2, 1230 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه 8 تا 13
سه شنبه 13 تا 18
چهارشنبه 7 تا 10
پنج شنبه 15 تا 19
جمعه 15 تا 18
وب سایت
متخصص زنان پرویز محمدی +43 1 485 7718 Ottakringerstraße 145, 1160 Wien
نمایش نقشه
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 14 تا 18
سه شنبه و پنج شنبه 9 تا 11