مدارک مورد نیاز

مدارکی که باید همراه خود داشته باشید و نداشتن هر یک از آنها باعث عقب افتادن کار شما میشود و باید برایتان ارسال شود عبارت است از:

تمامی مدارکی که نیاز به ترجمه دارد باید تاییدیه دادگستری داشته باشد، مگراینکه دادگستری تاییدیه به اون مدرک ندهد.

1- تمام پاسپورتهای جدید و قدیمی (احتیاج به ترجمه ندارد)

2- تمام مدارک اقامتهایی که تا کنون داشته اید (همراه با ترجمه انگلیسی)

3- شناسنامه و کارت ملی (همراه با ترجمه انگلیسی)

4- کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی جهت آقایان (همراه با ترجمه انگلیسی)

5- اسناد و مدارک مذهبی (همراه با ترجمه انگلیسی)

6- سند ازدواج محضری |اضحار نامه| (همراه با ترجمه انگلیسی)

7- سند ازدواج مذهبی (همراه با ترجمه انگلیسی)

8- گواهی طلاق جهت تمام طلاق های قبلی (همراه با ترجمه انگلیسی)

9- گواهی فوت جهت هر همسر مرحوم شده (همراه با ترجمه انگلیسی)

10- سایر اسناد مانند: دادگاه | کار و غیره (همراه با ترجمه انگلیسی)

11- داشتن چند قطعه عکس 4*3 برای بعضی از کارها (مثل گرفتن بلیت سالیانه) نیزمورد نیاز است ولی داشتن آن الزامی نیست